Kursy

Kursy
Kategoria B- PRAWO JAZDY OD 18-stu LAT!
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
Na kurs można się zapisać:
W biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców Krzysiek,
dzwoniąc pod nr 504760180,
po przez znalezienie nas na facebooku,
Uprawnia do kierowania:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
Kurs podstawowy:
Wysokiej jakości materiały dydaktyczne i pytania testowe na płycie CD,
30 godzin zajęć teoretycznych
30 godzin zajęć praktycznych